Minimum Tank Size: 30 gallons
Care Level: Moderate
Temperament: Peaceful
Water Conditions: 75-82° F, KH 10-25, pH 7.5-8.5
Max. Size: 6½"
Color Form: Black
Diet: Omnivore
Origin: Yucatan
Family: Poeciliidae


See All Quick Stats Details Here


موضوعات مرتبط: ماهي مولي

ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : یونس آقايي |
 

Minimum Tank Size: 30 gallons

Care Level: Moderate

Temperament: Peaceful

Water Conditions: 75-82° F, KH 10-25, pH 7.5-8.5

Max. Size: 5"

Color Form: White, Yellow

Diet: Omnivore

Origin: Yucatan

Family: Poeciliidae


See All Quick Stats Details Here


موضوعات مرتبط: ماهي مولي

ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : یونس آقايي |

Minimum Tank Size: 30 gallons

Care Level: Moderate

Temperament: Peaceful

Water Conditions: 68-82° F, KH 10-25, pH 7.0-7.8

Max. Size: 3"

Color Form: Black, White, Yellow

Diet: Omnivore

Origin: east coast of Florida, Gulf of Mexico, North Carolina

Family: Poeciliidae


See All Quick Stats Details Here


موضوعات مرتبط: ماهي مولي

ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : یونس آقايي |

ماهی مولی

 
نام خانواده : مولی Molly
نام ماهیان : مولی(رنگهای مختلف)
طول حداکثر: 10 سانتی متر سطح شنا: تمام سطوح آب
مکانهای جاگیری :میان تخته سنگهاو گیاهان آبزی
نور مناسب: روشن ، بدون تابش مستقیم آفتاب
همزیستی: سازگار با تمام ماهیان آکواریومی
تغذیه: غذای خشک
خصوصیات فیزیکوشیمیایی : دما 26درجه سانتی گراد /سختی آب 20 درجه/پی هاش=7/5
دشواری نگهداری: گروه 2: ماهیان زرنگ و راحت که از نظر تغذیه به مراقبت بیشتری نیاز دارند اما در زمینه ویژگیهای آب نیاز مخصوصی ندارند.
رفتار و نوع تولید مثل : زنده زا، ماهی زیبا، صلح جو و کم توقع بوده و اکواریوم های روشن با تراکم گیاهان آبزی را دوست دارند. ماهی نر کوچکتر و دارای آلت تناسلی است.

یک کپور دنداندار زنده زا است.بیرون آمدن لاروها از تخمهای بارور شده و رشدشان در درون بدن ماده صورت می گیرد.چندین نوع از این ماهی مشهور تماماً سیاه شامل یک فرم دم بربطی تکثیر شده است.

گونه ای آسان برای نگهداری و تکثیر است. شبیه همه مولی ها بطور پیوسته تغذیه کرده و به یک مخزن آفتابی برای فراهم آوردن رشد جلبک و گیاه و همچنین به تغذیه مکرر از غذاهای زنده و خشک نیاز دارد.آب کمی شور را ترجیح می دهد

 


موضوعات مرتبط: ماهي مولي

تاريخ : | | نویسنده : یونس آقايي |

Minimum Tank Size: 30 gallons

Care Level: Moderate
Temperament: Peaceful
Water Conditions: 68-82° F, KH 10-25, pH 7.0-7.8
Max. Size: 4¾"
Color Form: Assorted, Black
Diet: Omnivore
Origin: east coast of Florida, Gulf of Mexico, North Carolina
Family: Poeciliidae


See All Quick Stats Details Here


موضوعات مرتبط: ماهي مولي

ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : یونس آقايي |


موضوعات مرتبط: ماهي مولي

تاريخ : | | نویسنده : یونس آقايي |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.